Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia do zariadenia sociálnych služieb vyplývajú zo zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie starostlivosti v Zariadení pre seniorov

Poskytuje sa sociálna služba:

a) Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.

b) Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

 

Postup pri podávaní žiadosti do zariadenia pre seniorov:

 • Na príslušnom miestnom úrade v mieste trvalého bydliska občana, je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Tlačivá občanovi poskytne priamo príslušný miestny úrad.
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré občanovi vydá príslušný miestny úrad, je potrebné doručiť na sociálny úsek nášho zariadenia spolu s vyplnenou žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby. 
 • Táto podmienka neplatí, ak sa sociálna služba poskytuje fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby, a ak sa jej poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť ďalšie vyplnené tlačivá:

 • Vyhlásenie o majetku s overeným podpisom
 • fotokópiu rozhodnutia o výške dôchodku
 • potvrdenie o výške dôchodkových dávok za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý vydáva Sociálna poisťovňa

Poskytovanie starostlivosti v Domove sociálnych služieb

Poskytuje sa sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 tohto zákona.

Postup pri podávaní žiadosti do domova sociálnych služieb:

Na príslušnom krajskom úrade v mieste trvalého bydliska občana, je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá občanovi poskytne priamo príslušný krajský úrad alebo na ich web stránke.

Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať osobe:

 • trpiacej psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba a okolie
 • osobe trpiacej infekčnou a prenosnou chorobou
 • osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti narúšala spolunažívanie (asociálne správanie, alkoholizmus, toxikománia)
 • osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení

 


 

Domov n.o., Partizánske sa v roku 2016 uchádzal o finančnú podporu z Nadácie SPP v programe OPORA a v projekte Emília P.
Cieľom projektu bola realizácia individuálneho plánu rozvoja klienta, kedy sa klient naučí samostatne aktívne využívať nadobudnuté zručnosti v rýchlej chôdzi s využitím palíc - nordic walking. Cieľom výuky tohto nenáročného športu bolo zvýšiť aktivitu pohybu zapájaním svalov ramien, rúk a celého tela a tým prispieť k obnove celkovej kondície, nadobudnutie nových priateľstiev a stretnutí s inými ľuďmi a taktiež pohyb v prírode, zmena prostredia a tým relaxácia celkového fyzického ale aj mentálneho zdravia klienta.
Nami predložený projekt bol úspešný a z Nadácie SPP sme získali finančnú podporu vo výške 310,- €. ĎAKUJEME

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka