Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Čo poskytujeme

Domov n.o., Partizánske

Domov n.o._069.jpgDomov n.o., Partizánske (ďalej aj „Domov n.o.“) je nezisková organizácia, ktorú svojim uznesením č. 4/VI/2003/B zo dňa 24.06.2003 založilo mesto Partizánske podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby za účelom poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola rozhodnutím Krajského úradu v Trenčíne č. OVVS/NO-9/2003 zapísaná dňa 26.06.2003.

Hlavným účelom zriadenia neziskovej organizácie Domov n.o., Partizánske je poskytovanie sociálnych služieb ako odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti alebo súboru týchto činností podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“ alebo „zákon č. 448/2008 Z. z.“).

Domov n.o., Partizánske je v registri poskytovateľov sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja zaregistrovaný ako poskytovateľ 5 druhov sociálnych služieb  :

1. Pobytové služby:

a) Sociálna služba v zariadení pre seniorov (ďalej aj „ZPS“) podľa § 12 ods. 1 písm. c) bod 1. a podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. s kapacitou 77 lôžok
Čas trvania poskytovania sociálnej služby: pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas.
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. alebo fyzické osoby, ktoré poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

b) Sociálna služba v domove sociálnych služieb (ďalej aj „DSS“) podľa § 12 ods. 1 písm. c) bod 1. a podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. s kapacitou 10 lôžok
Čas trvania poskytovania sociálnej služby: pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas.
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.

2. Ambulantné služby:

c) Sociálna služba v dennom stacionári (ďalej aj „DS“) podľa § 12 ods. 1 písm. c) bod 1. a podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. s dennou kapacitou 8 miest, ambulantnou formou na neurčitý čas. 

3. Podporné služby:

d) Sociálna služba v jedálni podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z., ktorá je určená občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšil dôchodkový vek. V jedálni sa môže poskytovať sociálna služba i prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby, ak má fyzická osoba ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

e) Sociálna služba požičiavanie pomôcok podľa § 47 zákona č. 448/2008 Z. z. na nevyhnutný čas, napr. kovové polohovateľné lôžko s príslušenstvom, pojazdné toaletné kreslo a pod.

Poskytujeme:

Odborné činnosti:

 1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. Sociálne poradenstvo,
 3. Sociálna rehabilitácia,
 4. Ošetrovateľská starostlivosť,
 5. Pracovná terapia

Obslužné činnosti:

 1. Ubytovanie: zariadenie je  usporiadané  bunkovým systémom po dve izby. Každá bunka má k dispozícii vlastné sociálne zariadenie.
 2. Stravovanie: prijímateľom sociálnej služby poskytujeme celodenné stravovanie - raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a pre diabetikov druhú večeru vo vlastnej stravovacej prevádzke. Varíme 4 druhy diét – diabetická, racionálna, šetriaca a iné diéta (napr. bezlepková)
 3. Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: upratovanie obytných miestností, spoločenských priestorov, hygienických zariadení a ostatných priestorov zariadenia sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorého súčasťou je hygienický program. Pranie sa vykonáva denne i nad rámec stanoveného časového režimu, ak to vyžaduje aktuálna potreba.

Ďalšie činnosti:

 1.  osobné vybavenie,
 2.  úschova cenných vecí
 3.  záujmová činnosť. 

Zabezpečujeme aj poskytovanie fakultatívnych služieb ako je pedikúra, kadernícke služby a iné podľa individuálnych požiadaviek.

 tí, ktorí sa o Vás staráme


 

Domov n.o., Partizánske sa v roku 2016 uchádzal o finančnú podporu z Nadácie SPP v programe OPORA a v projekte Emília P.
Cieľom projektu bola realizácia individuálneho plánu rozvoja klienta, kedy sa klient naučí samostatne aktívne využívať nadobudnuté zručnosti v rýchlej chôdzi s využitím palíc - nordic walking. Cieľom výuky tohto nenáročného športu bolo zvýšiť aktivitu pohybu zapájaním svalov ramien, rúk a celého tela a tým prispieť k obnove celkovej kondície, nadobudnutie nových priateľstiev a stretnutí s inými ľuďmi a taktiež pohyb v prírode, zmena prostredia a tým relaxácia celkového fyzického ale aj mentálneho zdravia klienta.
Nami predložený projekt bol úspešný a z Nadácie SPP sme získali finančnú podporu vo výške 310,- €. ĎAKUJEME

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka